Regulamin Krainy Maluchów

1. Kraina Maluchów oferuję opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

2. Udzielane świadczenia obejmują:

 

3. Punkt opieki dziennej otwarty jest w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Rodzic powinien codziennie rano rozebrać Dziecko, ubrać w ubranie odpowiednie do pory roku i nie ograniczające ruchów i przekazać Dziecko opiekunce gotowe do zajęć w Placówce.

5. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny 18. W innym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata, za każdą rozpoczętą godzinę. Kwota ta wynika z cennika.

6. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie. W przypadku nieobecności dziecka stawka żywieniowa (z wyłączeniem śniadania w dniu zgłoszenia) za dany dzień nie będzie liczona, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona telefonicznie do godziny 7 danego dnia.

7. Jeżeli dziecko ma zalecenia lekarskie do specjalnej diety, rodzice (opiekunowie) winni poinformować o tym fakcie personel. Rodzice (opiekunowie) powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające określenie jednostki chorobowej oraz wykaz produktów wskazanych
i przeciwwskazanych dla dziecka. Jeżeli firma cateringowa nie zawiera w swojej ofercie właściwych produktów rodzice (opiekunowie) są zobowiązani dostarczyć je we własnym zakresie.

8. Warunkiem przyjęcia dziecka do Krainy Maluchów jest podpisanie umowy, wypełnienie karty informacyjnej o dziecku oraz wpłata wpisowego.

9. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną. Wysokość wpisowego określa cennik. Opłaty za pobyt dziecka należy uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto bankowe podane w umowie. W przypadku braku wpłaty do 15 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.

10. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dziecku wyprawkę. Dziecko powinno być zaopatrzone w: kapcie z podeszwą antypoślizgową, pieluchy jednorazowe, chusteczki pielęgnacyjne, krem przeciwodparzeniowy, podpisaną piżamkę oraz pościel, ubranka na zmianę, czapkę chroniącą od słońca, opcjonalnie: smoczek, kubek niekapek, butelkę do picia, ulubioną Przytulankę. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych piżamek – 1 raz w tygodniu, pościeli – 1 raz na 2 tygodnie – lub w miarę potrzeb częściej. Rodzic jest zobowiązany do dostarczania na bieżąco pieluszek dla Dziecka, chusteczek, kosmetyków, ubranek na zmianę, pościeli, buteleczek do picia oraz mleka lub napojów   w   przypadku, gdy Dziecko spożywa inne niż zawiera oferta Placówki

11. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani przyprowadzać do placówki tylko dzieci zdrowe.

W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore:

 

Po chorobie dziecka należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest już zdrowe.

12. Opiekunki nie podają dzieciom lekarstw. W przypadku gdy dziecko źle się poczuje, opiekunki powiadamiają o tym rodziców (opiekunów), którzy są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka.

13. Do odbioru dziecka upoważnieni są prawni opiekunowie dziecka oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców ( opiekunów).

14. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia sie w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez placówkę innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

15. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Krainie Maluchów rodzice są zobowiązani do złożenia oświadczenia na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestaje się naliczania opłaty
z końcem następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji.

16. Dzieci są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

17. Opłaty za pobyt dziecka w Krainie Maluchów reguluje cennik.

18. Rodzice (opiekunowie) wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej Krainy Maluchów.

19. Dziecko ma prawo w szczególności do:

 

20. Rodzice (opiekunowie) winni są:

 

21. Gromadzenie i udostępnianie danych osobowych Dzieci odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zaś Rodzice wyrażają zgodę na  administrowanie tymi danymi

22. O zmianach w regulaminie i cenniku rodzice będą powiadamiani na bieżąco.

 

strzałka do góry