Regulamin

REGULAMIN KRAINY MALUCHÓW

 1. Kraina Maluchów oferuję opiekę nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.
 2. Udzielane świadczenia obejmują:
 • wyżywienie
 • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne
 • higienę snu i wypoczynku
 • działania promujące zdrowie
 • organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach
  i na świeżym powietrzu
 • działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania
 • bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi
 1. Punkt opieki dziennej otwarty jest w godzinach 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku
  z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Rodzic powinien codziennie rano rozebrać Dziecko, ubrać w ubranie odpowiednie do pory roku
  i nie ograniczające ruchów i przekazać Dziecko opiekunce gotowe do zajęć w Placówce.
 3. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do godziny 18. W innym przypadku pobierana jest dodatkowa opłata, za każdą rozpoczętą godzinę. Kwota ta wynika z cennika.
 4. Nieobecność dziecka należy zgłaszać osobiście bądź telefonicznie. W przypadku nieobecności dziecka stawka żywieniowa (z wyłączeniem śniadania w dniu zgłoszenia) za dany dzień nie będzie liczona, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona telefonicznie do godziny 7 danego dnia.
 5. Jeżeli dziecko ma zalecenia lekarskie do specjalnej diety, rodzice (opiekunowie) winni poinformować o tym fakcie personel. Rodzice (opiekunowie) powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające określenie jednostki chorobowej oraz wykaz produktów wskazanych
  i przeciwwskazanych dla dziecka. Jeżeli firma cateringowa nie zawiera w swojej ofercie właściwych produktów rodzice (opiekunowie) są zobowiązani dostarczyć je we własnym zakresie.
 6. Warunkiem przyjęcia dziecka do Krainy Maluchów jest podpisanie umowy, wypełnienie karty informacyjnej o dziecku oraz wpłata wpisowego.
 7. Wpisowe jest opłatą jednorazową i bezzwrotną. Wysokość wpisowego określa cennik. Opłaty za pobyt dziecka należy uiszczać do 5-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto bankowe podane w umowie. W przypadku braku wpłaty do 15 dni po terminie zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia dziecka.
 8. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dziecku wyprawkę. Dziecko powinno być zaopatrzone w: kapcie z podeszwą antypoślizgową, pieluchy jednorazowe, chusteczki pielęgnacyjne, krem przeciwodparzeniowy, podpisaną piżamkę oraz pościel, ubranka na zmianę, czapkę chroniącą od słońca, opcjonalnie: smoczek, kubek niekapek, butelkę do picia, ulubioną Przytulankę. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych piżamek – 1 raz w tygodniu, pościeli – 1 raz na 2 tygodnie – lub w miarę potrzeb częściej. Rodzic jest zobowiązany do dostarczania na bieżąco pieluszek dla Dziecka, chusteczek, kosmetyków, ubranek na zmianę, pościeli, buteleczek do picia oraz mleka lub napojów   w   przypadku, gdy Dziecko spożywa inne niż zawiera oferta Placówki
 9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani przyprowadzać do placówki tylko dzieci zdrowe.
  W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore:
  – opiekunki mogą odmówić jego przyjęcia.
  – placówka natychmiast informuje o tym Rodzica, a Rodzic zobowiązuje się do odbioru Dziecka
  w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania tej informacji.
  -placówka ma prawo wezwać lekarza na koszt Rodzica.
  Po chorobie dziecka należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest już zdrowe.
 10. Opiekunki nie podają dzieciom lekarstw. W przypadku gdy dziecko źle się poczuje, opiekunki powiadamiają o tym rodziców (opiekunów), którzy są zobowiązani do jak najszybszego odebrania dziecka.
 11. Do odbioru dziecka upoważnieni są prawni opiekunowie dziecka oraz osoby wskazane na piśmie przez rodziców ( opiekunów).
 12. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia sie w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez placówkę innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 13. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w Krainie Maluchów rodzice są zobowiązani
  do złożenia oświadczenia na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestaje się naliczania opłaty
  z końcem następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji.
 14. Dzieci są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
 15. Opłaty za pobyt dziecka w Krainie Maluchów reguluje cennik.
 16. Rodzice (opiekunowie) wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów z udziałem swojego dziecka na stronie internetowej Krainy Maluchów.
 17. Dziecko ma prawo w szczególności do:
 • równego traktowania
 • poszanowania godności i intymności
 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń
 • nietykalności fizycznej
 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów
 1. Rodzice (opiekunowie) winni są:
 • współpracować z personelem poprzez kierowanie uwag w trosce o dobro dziecka
 • aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców (opiekunów)
 • zapoznawać sie z treścią ogłoszeń i komunikatów
 • przestrzegać regulaminu
 1. Gromadzenie i udostępnianie danych osobowych Dzieci odbywa się zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych, zaś Rodzice wyrażają zgodę na  administrowanie tymi danymi
 2. O zmianach w regulaminie i cenniku rodzice będą powiadamiani na bieżąco.